تبلیغات
شیمی 1 - تعرفه‌های آب بها و آبونمان در استان تهران

شیمی 1

تعرفه‌های آب بها و آبونمان در استان تهران

دوشنبه 5 دی 1384


 
تعرفه‌های آب بهاء و بهای خدمات فاضلاب در سال۱۳۸۴ (شهر تهران)
بهای خدمات فاضلاببهای فصلنوع آبونمانبهای یک متر مکعب آب (ریال)شرح كد كاربری انشعابكد كاربری انشعاب
 برای مصارف بیشتر از ۲۰ متر مکعب در ماهبرای مصارف کمتر و مساوی ۲۰ متر مکعب در ماه
%۷۰داردمسكونی جدول جدولمسكونی۱
%۹۰داردعمومی۱۵۲۰۱۱۲۷دولتی و عمومی۲
%۱۰۰نداردتجاری – صنعتی٢٢٣٢٢٣گرمابه۳
%۹۰نداردعمومی٢٢٣٢٢٣اماكن مذهبی۴
%۱۰۰داردتجاری – صنعتی۱۷۳۷۱۲۸۸تجاری و صنعتی۵
%۷۰داردتجاری – مسكونی--تجاری و مسكونی۶
%۷۰داردمسكونی--مسکونی چندخانواری۷
%۹۰داردعمومی۱۵۲۰۱۱۲۷آتش نشانی۸
%۱۰۰داردتجاری – صنعتی٢٦٧٥٢٦٣٦در حال ساختمان۹
%۹۰داردعمومی۱۰۲۰۷۵۸حجمی محله۱۰
%۹۰نداردعمومی۸۶۸۶مراكز آموزشی، ورزشی دولتی و غیردولتی۱۱
%۹۰داردعمومی۱۵۲۰۱۱۲۷مراكز بهداشتی و درمانی دولتی۱۲
%۱۰۰داردتجاری – صنعتی۱۷۳۷۱۲۸۸مراكز بهداشتی و درمانی غیردولتی۱۳
%۱۰۰نداردتجاری – صنعتی٢٢٣٢٢٣نانوائی۱۴
%۱۰۰نداردتجاری – صنعتی۸۶۸۶۴۶مراكز فرهنگی خصوصی۱۵
%۹۰نداردعمومی٢٢٣٢٢٣اماكن نگهداری ایتام۱۶
-داردندارد۷۳۰۵۴۲آب خام تجاری و صنعتی۱۷
-داردندارد۴۲۵۳۱۶آب خام موسسات دولتی و غیردولتی۱۸
-نداردندارد۲۲۲۲۲۲آب خام جنگلكاری۱۹
-نداردندارد۰۰آب خام عام المنفعه۲۰
%۱۰۰داردتجاری – صنعتی۲۲۶۲۲۲۶۲آب موقت كارگاهی۲۱
%۹۰داردعمومی۶۳۲۴۶۹آب فضای سبز با كنتور۲۲
-داردندارد۳۷۲۹۰۰ = ۰/۵ اینچ
۶۲۵۸۶۰ = ۰/۷۵ اینچ
آب فضای سبز بدون كنتور۲۳
%۹۰داردعمومی٨٥٩٨٥٩مراكز نظامی و انتظامی۲۴
-داردندارد٢٦٣٦٢٦٣٦آب با تانكر۲۵
%۱۰۰داردتجاری – صنعتی۱۰۴۲۷۷۳آب پالایشگاه تهران۲۶
-نداردندارد۱۶۷۱۴۶آب شركتهای آبفای اقماری۲۷
%۱۰۰داردتجاری – صنعتی٢٦٣٦٢٦٣٦آب آزاد۲۸
-به نرخهای فوق تا زمان نصب انشعاب فاضلاب %۱۰ بابت تبصره ۲ ماده واحده افزوده خواهد شد. انشعابات با كد كاربری ۸ , ۲, ۱۱, ۱۲, ۲۲, ۲۳, ۲۴, ۲۶, ۲۷ مشمول افزایش های ناشی از اجرای تبصره ۲ نمی باشد.


تعرفه های آب در سال ۱۳۸۴ برای شهر تهران (مسكونی)
قیمت هر متر مكعب آب در سال ۱۳۸۳شهر تهران با الگوی ١٨ متر مکعب شهر کرج با الگوی ۲۰ متر مکعب
Y = ۰X < ۵X < ۵
Y = ۲۱۲۵ <= X < =۱۸۵ <= X <= ۲۰
Y= ۲۲۳۱۸ < X < ۲۲/۵ ۲۰ < X <۲۲/۵
Y = ۲۷/۱۴ X - ۳۳۹۲۲/۵ <= X < ۴۵ ۲۲/۵ <= X <۴۵
Y = ۲۸/۲ X - ۳۱۹۴۵ <= X <۶۵۴۵ <= X < ۶۵
Y = ۰/۵۹ X ۲ - ۹۷۷۶۵ <= X <۷۵ ۶۵ <= X <۷۵
Y=۲۳۴۵ X=>۷۵ X =>۷۵
قیمت یك مترمكعب آب به ریال = Y
مصرف ماه به متر مكعب = X

تعرفه های آب بها در سال ۱۳۸۴ برای سایر شهرهای استان تهران
(مسكونی)
قیمت هر متر مكعب آب در سال ۱۳۸۳شهرهای با الگوی ۱۸ متر شهرهای با الگوی ۲۰ متر شهرهای با الگوی ۲۲ متر
Y = ۰X < ۵X < ۵X < ۵
Y = ۲۱۲۵ <=X <=۱۸۵ <=X <=۲۰۵ <=X <=۲۲
Y = ۲۲۳۱۸ < X < ۲۲/۵۲۰< X < ۲۲/۵۲۲< X < ۲۲/۵
Y = ۲۶ X - ۳۲۵۲۲/۵ <= X <۳۰۲۲/۵ <= X <۳۰۲۲/۵ <= X <۳۰
Y =۲۷/۱۳ X -۳۳۹۳۰ <= X <۴۵۳۰ <= X <۴۵۳۰ <= X <۴۵
Y = ۲۸/۲۲ X - ۳۱۹۴۵ <= X < ۶۵۴۵ <= X < ۶۵۴۵ <= X < ۶۵
Y = ۰/۵۹ X ۲ -۹۷۷۶۵ <=X <۷۵۶۵ <=X <۷۵۶۵ <=X <۷۵
Y = ۲۳۴۵X =>۷۵X =>۷۵X =>۷۵
قیمت یك مترمكعب آب به ریال = Y
مصرف در ماه به متر مكعب = X

 
جدول آب بها و بهای خدمات فاضلاب در سال۱۳۸۴(مسكونی)
مصرف ماهیانه یک واحد متر مکعب در ماه آب بها
شهر تهران شهر کرجشهرهای با الگوی ١٨ متر مکعب شهرهای با الگوی بیش از ١٨ متر مکعب
٩/٤۰ ٠٠۰
٥٢١٢٢١٢٢١٢٢١٢
١٠٢١٢٢١٢٢١٢٢١٢
١٥٢١٢٢١٢٢١٢٢١٢
٢٠٢٢٣٢١٢٢٢٣٢١٢
٢٥٣٣٩۰٣٣٩٣٢٥٣٢٥
٣٠٤٧٤٤٧٤٤٧٤٤٧٤
٤٠٧٤٥٧٤٥٧٤٥٧٤٥
٥٠١٠٩١١٠٩١۰١٠٩١١٠٩١
٦٠١٣٧٣١٣٧٣١٣٧٣١٣٧٣
٧٠١٩١٤١٩١٤١٩١٤١٩١٤
٧٥٢٣٤٥٢٣٤٥٢٣٤٥٢٣٤٥
بهای خدمات فاضلاب
%۷۰ آب بها

بهای خدمات فاضلاب
گرمابهتجاری، صنعتی ، خدماتی
%۱۰۰ آب‌ بهاء شامل
 
مراكز بهداشتی و درمانی غیردولتی
نانوایی
مراكز فرهنگی خصوصی
آب موقت كارگاهی
پالایشگاه
آب آزاد
دولتی و عمومیعمومی
%۹۰ آب بهاء شامل
 
اماكن مذهبی
آتش‌نشانی
حجمی محله‌ای
مراكز بهداشتی درمانی دولتی
مراكز آموزشی، ورزشی، فرهنگی
- آبونمان فاضلاب برابر آبونمان آب می‌باشد.

 

توجه:
- به نرخهای فوق ۳% تحت عنوان فضای سبز اضافه می‌گردد.
- در ماههای گرم سال (خرداد – تیر – مرداد – شهریور) به نرخهای فوق(مسکونی - غیرمسکونی) ۲۰% بابت بهای فصل اضافه می‌گردد باستثنای انشعابهای گرمابه ها، اماكن مذهبی ، مراكز آموزشی و پرورشی و فرهنگی، نانوایی و  اماكن نگهداری ایتام.

 
باستناد تبصره ۲ ماده واحده ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبكه‌های آب شهری:
- مشتركینی كه فاقد انشعاب فاضلاب می‌باشند تا زمان نصب انشعاب فاضلاب در شهرهایی که طرحهای فاضلاب آنها در دست اجرا می باشد  مشمول ۱۰% افزایش نرخ می باشند.
- انشعاب آب ساختمانهای اداری مربوط به دستگاه هایی كه از درآمد عمومی استفاده می نمایند، مشمول افزایش ناشی از تبصره ۲ نمی باشند.

باستناد تبصره ۳ ماده واحده ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبكه های آب شهری:
- مشتركین انشعابات آب مسکونی كه در هر ماه ۵/۱۸ تا ۳۵ مترمكعب مصرف دارند، %۳۰ به  آب بهاء آنها افزوده می‌شود. مشتركین انشعابات آب مسکونی كه در هر ماه بیش از ۳۵ مترمكعب مصرف دارند، %۴۰ به  آب‌بهاء آنها افزوده می‌شود. انشعاب آب ساختمانهای اداری مربوط به دستگاه‌هایی که از درآمد عمومی استفاده می نمایند، مشمول افزایش ناشی از تبصره ۳ نمی‌باشند.


نرخهای جریمه ای :

جریمه موضوع این قانون به حق اشتراک ،کارمزد دفع فاضلاب و آبونمان تعلق نمی گیرد.

جریمه آب بها :
 - میزان جریمه در سال ۱۳۸۱ برای مصارف مازاد، علاوه بر بهای آب مصرفی به میزان یک برابر قیمتهای مصوب آب مصرفی است.
- میزان جریمه در سال ۱۳۸۲ برای مصارف مازاد، علاوه بر بهای آب مصرفی به میزان یک و نیم برابر قیمتهای مصوب آب مصرفی است.
 - میزان جریمه در سال ۱۳۸۳ برای مصارف مازاد، علاوه بر بهای آب مصرفی به میزان دو برابر قیمتهای مصوب آب مصرفی است.
- مشترکین مسکونی که دارای مصارف زیر الگوی مصرف هستند، چنانچه با صرفه جویی بتوانند مصرف سالانه خود را نسبت به مصرف سال قبل حداقل %۲۰ کاهش دهند، از طریق بخشودگی آب بها به میزان %۲۰ مشمول حمایت خواهند شد.
-مشترکین غیر مسکونی چنانکه بتوانند با بهره گیری از راهکارهای مدیریت مصرف ابلاغی وزارت نیرو مصارف خود را حداقل ۲۵ در صد نسبت به مصرف سال قبل کاهش دهند ، از طریق تامین
۵ آب بها از محل درآمد حاصل از جرایم، مشمول حمایت خواهند شد.
-در شرایط خشکسالی و یا بحران آب الگوی مصرف آب شهرهای دارای بحران بنا به پیشنهاد وزارت نیرو و تصویب هیات وزیران تا ۲۰ در صد برای دوره بحران کاهش داده و از طریق رسانه ها و درج در قبوص آب به اطلاع مشترکین رسانده می شود.الگوی مصرف آب مشترکین مسکونی در شهرهای استان تهران
۲۲ متر مکعب۲۰ متر مکعب۱۸ متر مکعب
قدس، وحیدیه، مشكین‌ دشت، حسن‌آباد، باقرشهر، جوادیه، محمدشهرکرج،هشتگرد،پیشوا،اندیشه،اشتهارد جدید، اکبرآباد،رباطکریم،قرچک،اسلامشهر،کیلان،طالقان، ورامین،نظرآباد،واوان،ملارد،كمال‌شهر، هشتگرد، جدید، ماهدشت، پاكدشت، پرند، آبسردتهران،لواسان،فشم،رودهن،بومهن، فیروزکوه،اشتهارد،پردیس،دماوند،شهریار

 

فرمول نهایی محاسبه آب بها
حجم مصرف مطابق قبض = X
مبلغ قبض = Z
نرخ یک متر مکعب آب بر حسب مصرف ماهانه = A
 B=A * Xمبلغ خالص آب بهاء
 
 *C=B%۳ عوارض فضای سبز شهرداری
 
 %۱۰*D=Bتبصره ۲ برای مشتركین فاقد انشعاب فاضلاب
 
 %۳۰*D=Bتبصره ۳ برای مشتركین دارای مصرف بین ۵/۱۸ تا ۳۵ مترمكعب
 
 %۴۰*D۲=Bمصرف بیش از ۳۵ مترمكعب
 
 %۲۰ * E=Bبهای فصل برای مشتركین مسکونی در ماه‌های خرداد – تیر – مرداد – شهریور
 
جریمه بحران :٢٠٠٪ x نرخ خالص x مصرف مازاد = F


 

 تعرفه‌های آبونمان آب در سال ۱۳۸۳
تجاری، صنعتی (ریال)عمومی (ریال)مسكونی (ریال)قطر انشعاب (اینچ)
هر واحد ۷۱۴۰۰هر واحد ۲۹۱۰چند واحدی
۷۱۴۰۳۷۲۰۲۹۱۰۰/۵
۲۸۶۸۰۶۱۵۰۴۶۸۰۰/۷۵
۶۷۵۰۰۲۰۸۸۰۱۳۲۶۰۱
۱۶۸۷۲۰۳۲۹۷۰۲۲۲۹۰۱/۲۵
۲۸۶۷۷۰۶۸۳۷۰۴۱۰۱۰۱/۵
۲۹۶۵۵۰۹۹۷۸۰۶۴۴۴۰۲
۴۴۴۷۵۰۱۵۶۸۷۰۱۵۰۹۰۰۳
۵۹۳۰۱۰۲۸۵۱۵۰۲۷۴۱۷۰۴
۱۳۰۴۶۷۰۶۲۷۲۷۰۶۰۳۱۸۰۶
۲۲۰۰۹۸۰۱۰۵۴۹۵۰۱۰۱۴۳۶۰۸
۳۴۶۹۲۳۰۱۶۶۷۹۴۰۱۲۸۳۰۴۰۱۰
۵۰۴۰۷۲۰۲۴۲۳۴۶۰۲۳۳۰۳۱۰۱۲
۶۵۲۳۳۲۰۳۱۳۶۲۳۰۳۰۱۵۰۶۳۰۱۴
۸۸۹۵۴۵۰۴۲۷۶۶۵۰۳۲۸۹۷۷۰۱۶
-هزینه آبونمان انشعاب فاضلاب برای همه اقطار, برابر آبونمان انشعاب آب می باشد

عمومی شامل:
دولتی و عمومی, اماكن مذهبی, آتش نشانی, حجمی محله ای, مراكز بهداشتی و درمانی دولتی, مراكز آموزشی, ورزشی, فرهنگی
تجاری، صنعتی شامل:
گرمابه, مراكز بهداشتی و درمانی غیر دولتی, نانوایی, مراكز فرهنگی خصوصی, پالایشگاه, آب موقت كارگاهی, آب آزاد .

 

<><><><><><><><><>
جدول آب بها در سال ۱۳۸۴ (غیر مسكونی)
الف : عمومی و اداری
سایر شهرهاكرجشهر تهراننوع كاربریردیف
X > ۲۰X <= ۲۰X > ۲۰X <= ۲۰X > ۲۰X <= ۲۰
۱۲۸۰۹۱۶۱۵۲۰۱۰۸۶۱۵۲۰۱۱۲۷عمومی، اداری و مصارف اشتراكی شهركها و مجتمع‌های مسكونی۱
٨٥٩٨٥٩٨٥٩٨٥٩٨٥٩٨٥٩مراكز نظامی، انتظامی۲
۶۳۲۴۵۱۶۳۲۴۵۱۶۳۲۴۶۹فضای سبز شهرها۳
ب : آموزشی
سایر شهرهاكرجشهر تهراننوع كاربریردیف
X > ۲۰X <= ۲۰X > ۲۰X <= ۲۰X > ۲۰X <= ۲۰
٢٢٣٢٢٣٢٢٣٢٢٣٢٢٣٢٢٣مهدكودكها، كودكستانها، مدارس (دولتی، خصوصی، تعاونی، غیردولتی)، مراكز شبانه روزی معلولین سازمان بهزیستی كشور و كمیته امداد امام خمینی ۱
٢٢٣٢٢٣٢٢٣٢٢٣٢٢٣٢٢٣دانشگاه‌ها، كتابخانه‌ها، موزه‌ها، باشگاه‌های ورزشی (دولتی، خصوصی، تعاونی، غیردولتی) مساجد و حسینه ها، مراكز آموزش فنی و حرفه‌ای، حوزه‌های علمیه، مراکز نگهداری ایتام و افراد بی سرپرست، بقاع متبرکه و گلزار شهدا و صدا و سیما۲
در مورد تعرفه ردیف یك این جدول، تا زمان تعیین ظرفیت قراردادی، صورتحسابها بر اساس نرخ ۷۱ ریال به ازاء هر مترمكعب محاسبه می گردد. پس از تعیین ظرفیت قراردادی برای مشتركینی كه زیر ظرفیت قراردادی مصرف می‌نمایند , نرخ ۷۱ ریال و برای مشتركینی كه بالاتر از ظرفیت قراردادی مصرف می نمایند، نرخ ردیف یك این جدول اعمال می گردد. بدیهی است تخفیف مندرج در این ردیف از محل عواید ناشی از قانون الحاق یك بند و دو تبصره به ماده ۱۳۳ قانون برنامه سوم توسعه و آئین نامه ذیربط آن قابل جبران است.
ج : تجاری و صنعتی
سایر شهرهاكرجشهر تهراننوع كاربریردیف
X > ۲۰X <= ۲۰X > ۲۰X <= ۲۰X > ۲۰X <= ۲۰
۱۷۳۷۱۲۴۲۱۷۳۷۱۲۴۲۱۷۳۷۱۲۸۸تجاری۱
۱۷۳۷۱۲۴۲۱۷۳۷۱۲۴۲۱۷۳۷۱۲۸۸صنعتی۲
۳۸۶۸۶۲۰۸۶۸۶۲۰۸۶۸۶۴۶مراكز خدماتی غیردولتی
۴٢٢٣٢٢٣٢٢٣٢٢٣٢٢٣٢٢٣ نانواییها و گرمابه ها
د : آب آزاد
کلیه شهرهانوع كاربریردیف
۲۲۶۲آب آزاد۱
نرخ فروش آب به تانكرهای خدماتی توزیع آب, بنایی و ساخت و سازها, فروش آب به كشتی ها در بنادر, مشمول این تعرفه خواهد بود.


[ دوشنبه 5 دی 1384 - 07:12 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| امیر اسلام دوست ] [شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران , ] [+]