تبلیغات
شیمی 1 - امورنظارت بر كیفیت آب و آزمایشگاه‌های آب و فاضلاب

شیمی 1

امورنظارت بر كیفیت آب و آزمایشگاه‌های آب و فاضلاب

یکشنبه 4 دی 1384

آزمایشگاه شركت آب و فاضلاب استان تهران با شروع احداث مجموعه آبرسانی و انجام مطالعات و طراحی تصفیه خانه‌ آب شماره یك (جلالیه) در سال ۱۳۳۴ تاسیس شد.
در حال حاضر امور نظارت بر كیفیت آب و آزمایشگاه‌ها با داشتن بیش از ۴۵ سال سابقه، دارای ۶ آزمایشگاه مجهز و بیش از ۹۰ نفر پرسنل است.

اهم فعالیت‌ها:
- پایش كیفی منابع آب‌های سطحی و شناسایی مراكز آلوده كننده رودخانه‌های استان تهران و دریاچه‌ سدهای احداث شده در مسیر آنها.

 

- بررسی كیفیت آب سفره‌های آب زیرزمینی تامین‌كننده آب آشامیدنی.
- بررسی كیفیت آب تصفیه شده خروجی از تصفیه خانه‌های آب و كنترل فرایند آنها
- كنترل كیفیت آب در شبكه آب آشامیدنی تهران و دیگر شهرهای تحت پوشش.
- بررسی كیفیت پساب تصفیه شده خروجی از تصفیه خانه‌های فاضلاب و كنترل فرآیند آنها
- بررسی كیفیت هرز آبهای جاری در سطح شهر، نهرها و مسیل‌های تهران از نظر مسائل زیست محیطی
- مطالعه و تحقیق در مسائل مربوط به كیفیت آب شرب، تصفیه آب و فاضلاب و حفاظت از منابع آب.
- نظارت بر فعالیت آزمایشگاه‌های شركت‌های آب و فاضلاب پنجگانه.
- ارائه خدمات كارشناسی و آزمایشگاهی به سایر سازمان‌ها، ارگان‌ها و استان‌های كشور
- آزمایش‌های مربوط به كنترل كیفیت آب آشامیدنی استان تهران بر اساس برنامه‌ زمان‌بندی و با استفاده از آخرین روش‌های آزمایشگاهی استاندارد بین‌المللی و مقایسه نتایج با استانداردهای WHO
- آموزش دانشجویان و كارشناسان موسسات دولتی و خصوصی.

آزمایشگاه آلاینده‌های كمیاب
هدف: سنجش فلزات سنگین و آلاینده‌های كمیاب منابع آب بر اساس استانداردهای WHO اعم از سطحی و زیرزمینی، تصفیه خانه‌ها و شبكه‌های توزیع آب.

فعالیت‌ها:
اندازه‌گیری میكروالمنت‌ها در آب شامل: كروم، كبالت، كادمیم، مس، روی، نیكل، سرب، قلع، جیوه، سلنیم، آهن، منگنز، فلوراید، برماید، فسفات، آیداید، گازهای محلول ، BOD، COD،TOC مواد پاك‌كننده، آزمایش‌ جار، تعیین ظرفیت تبادل كننده‌های یونی، تعیین كلر مورد نیاز برای گندزدایی آب و اندازه‌گیری مواد آلی با روش كروماتوگرافی HPLC و GC و كنترل فرایند تصفیه در مراحل مختلف تصفیه آب

آزمایشگاه شیمی و فیزیك آب
هدف: كنترل كیفیت فیزیكی و شیمیایی آب آشامیدنی شهرها بر اساس استانداردهای WHO

 فعالیت‌ها:
اندازه‌گیری PH، هدایت الكتریكی، كدورت، مواد معلق، باقیمانده تبخیر TDS، باقیمانده خشك فرار، تركیبات نیتروژن‌دار (آمونیاك، نیترات، نیتریت) كلسیم، منیزیم، سدیم، پتاسیم، كلراید، سولفات، سیلیس، سختی، قلیائیت، دانه‌بندی ماسه و ضریب یكنواختی و اندازه موثر ماسه صافی جهت تصفیه آب.

آزمایشگاه شیمی و فیزیك فاضلاب
هدف: كنترل تصفیه خانه‌های فاضلاب تهران و مقایسه نتایج آزمایش‌ها با استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست (EPA) و كنترل كیفیت فاضلاب‌های خام اعم از شهری و صنعتی جهت بررسی تصفیه‌پذیری آنها و نیز تعیین كیفیت پساب خروجی از تصفیه خانه‌های فاضلاب جهت بررسی عملكرد سیستم تصفیه خانه


فعالیت‌ها:
 PH، اندازه‌گیری BOD و COD، آمونیاك، نیترات، نیتریت، نیتروژن آلی، كل جامدات محلول، مواد معلق، مواد قابل ته‌نشینی، فسفات، كلراید، قلیائیت، اسیدیته، چربی، دترجنت، SAR، سدیم، سیاناید، سولفات، بر، هدایت الكتریكی، فلزات سنگین، MLSS و SVI، آزمایش جار و كنترل فرایند تصفیه در مراحل مختلف تصفیه فاضلاب

آزمایشگاه بیولوژی آب و فاضلاب
هدف: تشخیص و شمارش میكروارگانیسم‌هایی است كه از نظر تكاملی بالاتر از باكتری‌ها قرار دارند مانند پلانكتون‌ها، انگل‌ها، قارچ‌ها و نماتدها در آب جهت بررسی‌های بهداشتی و اختلالات احتمالی در تصفیه‌خانه‌ و شبكه توزیع آب آشامیدنی.

فعالیت‌ها:
شناسایی و شمارش انواع پلانكتون‌های گیاهی، (دیاتومه، سیانوفیسه، كلروفیسه) و پلانكتون‌های جانوری (پروتوزوآ، روتیفر و كرستاسه)
شناسایی و شمارش تك یاخته‌ها مانند ژیاردیا و آنتامبا هیستولیتیكا در آب، شناسایی و شمارش انواع كرم‌های نماتد كه به صورت آزادزی در آب هستند. شناسایی و شمارش تخم انگل نمونه‌های فاضلاب خام و تصفیه شده و هرز آبهای سطحی شهر و امثالهم.

آزمایشگاه‌ باكتریولوژی آب و فاضلاب
هدف: بررسی و شناسایی شاخص‌های آلودگی باكتریایی در منابع تأمین كننده آب شرب و شبكه آبرسانی بر اساس استانداردهای سازمان بهداشت جهانی

فعالیت‌ها:
آزمایش باكتریولوژی نمونه‌های متفرقه
سنجش كلر آزاد باقیمانده در شبكه آبرسانی
شمارش باكتری‌های هتروتروفیك
شمارش باكتری‌های گروه كلی فرم
شمارش استرپتوكوك فیكالیس
شناسایی باكتری‌های بیماریزا

آزمایشگاه پژوهشی آب و فاضلاب

فعالیت‌ها:
- جایگزینی روش‌های جدید آزمایشگاهی مطابق آخرین استانداردهای موجود
- راه‌اندازی و بهره‌برداری تجهیزات جدید خریداری شده
- تهیه گزارش‌های سالیانه و مقایسه‌ای بررسی كیفی منابع آب
- كسب آخرین اطلاعات جهانی مربوط به آلاینده‌های شیمیایی، میكروبی و روش‌های نوین تصفیه آب و فاضلاب
- استقرار سیستم مدیریت كیفیت و دریافت گواهی ایزو
- كنترل كیفیت آزمایشگاه‌های امور
- انجام پروژه‌های تحقیقاتی در زمینه آب و فاضلاب مانند:
الف) شناسایی و اندازه‌گیری آلاینده‌های آلی در آب با استفاده از روش‌های كروماتوگرافی HPLC و GC
ب) بررسی انواع روش‌های گندزدایی آب شرب از جمله ازناسیون و تابش دهی با اشعه ماوراء بنفش[ یکشنبه 4 دی 1384 - 04:12 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| امیر اسلام دوست ] [عمومی , ] [+]