تبلیغات
شیمی 1

شیمی 1

دوشنبه 5 دی 1384

تعرفه های حق انشعاب مسکونی و غیر مسکونی آب در سال ۱۳۸۴(شهر تهران و کرج)
نحوه محاسبه حق انشعابشرح
واحد های مسکونی با مجموع عرصه و اعیان كمتر از ۱۵۰ متر مربع:
Y=(۲۲۵۰ X * ۲) * ۱/۱
 
واحدهای مسكونی با مجموع عرصه و اعیان مساوی و یا بیشتر از ۱۵۰ متر مربع و مساوی یا كمتر از ۳۵۰ متر مربع:
Y=((۱۲X + ۴۵۰) X *۲ ) * ۱/۱
 
واحدهای مسكونی با مجموع عرصه و اعیان بیشتر از ۳۵۰ متر مربع:
Y= ( ۴۶۵۰X * ۲ ) * ۱/۱
بهای انشعاب جهت هر واحد مسكونی (ریال) = Y
مجموع سطح عرصه و اعیان مربوط به یك واحد مسكونی = X
حق انشعاب اماكن مسكونی فاقد انشعاب فاضلاب و غیر دولتی

N= (۳۴۵۰ X * ۲) * ۱/۲۱

  
در مورد انشعابات تجاری علاوه بر مبلغ فوق، رقمی معادل «ارزش تجاری» به شرح ذیل بازاء هر واحد اضافه می شود
ارزش تجاری = ۲۱/۱*(۸۱۸۴/۱*۲۰۰۰۰۰ )
  
بهای انشعاب جهت هر واحد غیر مسكونی (ریال) = N
مجموع سطح عرصه و اعیان مربوط به یك واحد غیر مسكونی = X

حق انشعاب اماكن غیر مسكونی فاقد انشعاب فاضلاب و غیر دولتی
واحدهای مسكونی با مجموع عرصه و اعیان كمتر از ۱۵۰ متر مربع:
Y= ۲۲۵۰X * ۲
  
واحدهای مسكونی با مجموع عرصه واعیان مساوی و یا بیشتر از ۱۵۰ متر مربع و مساوی یا كمتر از ۳۵۰ متر مربع:
Y= (۱۲X + ۴۵۰ )X * ۲
  
واحدهای مسكونی با مجموع عرصه و اعیان بیشتر از ۳۵۰ متر مربع:
Y= ۴۶۵۰X * ۲
  
بهای انشعاب جهت هر واحد مسكونی (ریال) = Y
مجموع سطح عرصه و اعیان مربوط به یك واحد مسكونی = X

 

حق انشعاب اماكن مسكونی دارای انشعاب فاضلاب و یا دولتی
 N= ۳۴۵۰X * ۲
  
در مورد انشعابات تجاری علاوه بر مبلغ فوق، رقمی معادل «ارزش تجاری» به شرح ذیل بازاء هر واحد اضافه می شود
 ارزش تجاری = ۲ *۲۰۰۰۰۰
 
  
بهای انشعاب جهت هر واحد غیر مسكونی (ریال) = N
مجموع سطح عرصه و اعیان مربوط به یك واحد غیر مسكونی = X
حق انشعاب اماكن غیر مسكونی دارای انشعاب فاضلاب و یا دولتی
متوسط عرصه واعیان یك واحد : X =(عرصه و اعیان) تقسیم بر تعداد  واحد
 
حق انشعاب فاضلاب = حق انشعاب آب xی۷۰% 
تعرفه های حق انشعاب مسکونی و غیر مسکونی در سال ۱۳۸۴(شرکتهای پنجگانه)
مسكونی

Y= (۰/۰۰۱۵X۲ + ۱۰۰۰ ) ۲/۶۶

X : مجموع عرصه و اعیان مربوط به هر واحد مسكونی (متر مربع)
Y : قیمت حق انشعاب جهت هر متر مربع عرصه و اعیان (ریال)


Z=Y*X*A

A : ضریب تعدیل حق انشعاب مربوط به هر شهر
Z : بهای انشعاب جهت هر واحد مسكونی
غیر مسكونی

N= ۲۰۰۰ * ۲/۶۶ * S * A

S : مجموع عرصه و اعیان مربوط به هر واحد غیر مسكونی (متر مربع)
A : ضریب تعدیل حق انشعاب مربوط به هر شهر
N : بهای انشعاب جهت هر واحد غیر مسكونی

ارزش تجاری: ۲/۶۶*۲۰۰۰۰۰

تبصره
۱ – واحدهای مسكونی با مجموع عرصه و اعیان بیشتر از ۱۰۰۰ متر مربع با اعمال ضرایب تعدیل منطقه ای برابر ۶۶۵۵ ریال.

Y=۲۵۰۰ * ۲/۶۶ * a
 

۲ – واحدهای مسكونی غیر از آپارتمانی با مجموع عرصه و اعیان كمتر از ۱۵۰ متر مربع و یا آپارتمانهای مسكونی كمتر از ۷۵ متر مربع.

۲/۶۶ *۱۰۰۰۰۰ = Z

توجه:
آثار ناشی از تبصره ۲ و مصوبات تبصره ۳ ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبكه های آب شهری در تعرفه های فوق اعمال و به اجرا گذارده می شود.


ضریب تعدیل شهری (a) نام شهرردیف
۱رودهن، فیروزكوه، دماوند، پـــیـشـوا، هشتگرد، مردآباد، قرچـــــک، رباط كریم، نظر آباد، شهریار، ورامین، شهر قدس، اسلامشهر، تهران، کرج۱
۰/۸سایر شهرها۲
 


هزینه انشعاب و ودیعه انشعاب كنتور حجمی كه به محله های مسكونی فاقد شبكه توزیع آب واگذار می گردد در سال ۱۳۸۳
تعداد واحد مسكونیهزینه مقطوعی هزینه نصبقطر انشعاب
۱۶ الی ۸۰ واحد۳۰۲۵۰۰۰ ریال۷۵۴۰۰۰ ریال۵/۰اینچ
۸۱ الی ۱۸۰ واحد۹۰۴۳۰۰۰ ریال۹۰۳۰۰۰ ریال۷۵/۰اینچ
۱۸۱ الی ۲۲۰ واحد۲۲۶۱۲۰۰۰ ریال۲۲۶۱۰۰۰ ریال۱اینچ
۲۲۱ واحد به بالا۳۶۱۶۴۰۰۰ ریال۳۶۳۰۰۰۰ ریال۵/۱ اینچ

به علاوه  ششصد و پنج هزار (۶۰۵۰۰۰) ریال به ازاء هر واحد مسكونی بعنوان ودیعه آب بهای مصرفی دریافت می گردد كه پس از خاتمه مدت و جمع آوری انشعاب تسویه حساب خواهد شد.
 
*پس از ابلاغ تعرفه های سال ۱۳۸۳، جدول فوق بهنگام خواهد شد.


 هزینه انشعاب فضاهای سبز شهرداری در سال ۱۳۸۳
ریال ۱۰۶۶۸۰۱۸=۱۰۰۰۰: (۱۷۴۲۴۰۰۰۰*۴۸۴*۲۶۵/۱)۱- هزینه انشعاب فضای سبز قطر ۵/۰ اینچ
ریال ۳۰۹۳۷۲۵۲=۱۰۶۶۸۰۱۸*۹/۲۲- هزینه انشعاب فضای سبز قطر ۷۵/۰ اینچ
ریال ۶۶۱۴۱۷۱۱=۱۰۶۶۸۰۱۸*۲/۶۳- هزینه انشعاب فضای سبز قطر ۱ اینچ
ریال ۱۸۵۶۲۳۵۱۳=۱۰۶۶۸۰۱۸*۴/۱۷۴- هزینه انشعاب فضای سبز قطر ۵/۱ اینچ
ریال ۴۰۳۲۵۱۰۸۰=۱۰۶۶۸۰۱۸*۸/۳۷۵- هزینه انشعاب فضای سبز قطر ۲ اینچ

هزینه های انشعاب فضای سبز شهرداری با اقطار بیش از ۲ اینچ توسط هیئت مدیره شركت آب و فاضلاب شرکت متبوع تعیین خواهد شد.

 

 هزینه های برقراری انشعاب آب آتش نشانی در سال ۱۳۸۳

(D * a * ۵۲۷۰۷۶۰)+هزینه لوازم و نصب انشعابهزینه برقراری انشعاب آتش نشانی
D = قطر انشعاب بر حسب اینچ
a = ضریب تعدیل شهر (موضوع بخشنامه شورای اقتصاد)

*پس از ابلاغ تعرفه های سال ۱۳۸۳، جدول فوق بهنگام خواهد شد.

 

هزینه واگذاری انشعاب موقت كارگاهی به سازمانهای دولتی، عمومی و پیمانكاران آنها به منظور ساخت واحدهای غیر مسكونی در سال ۱۳۸۳
۱- هزینه نصب انشعابات موقت كارگاهی برابر تعرفه های جاری هزینه نصب محاسبه و اخذ می گردد.
۲- هزینه مقطوعی برای انشعاب ۵/۰ اینچ چهار میلیون و چهارصد هزار (۴۴۰۰۰۰۰) ریال و برای انشعاب ۷۵/۰ اینچ هشت میلیون و هشت صد هزار (۸۰۰۰۰۰۰) ریال است.
۳- برای انشعابات موقت كارگاهی با قطر ۵/۰ اینچ مبلغ سی و سه میلیون (۳۳۰۰۰۰۰۰) ریــــال و برای انشعاب با قطر ۷۵/۰ اینچ مبلغ پنجاه و پنج میلیون (۵۵۰۰۰۰۰۰) ریال به عنوان ودیعه دریافت می گردد و پس از جمع آوری انشعاب و محاسبه آب بهای مصرفی تسویه حساب می شود.

 آمارها تخمینی بوده و دقیق نمیباشد[ دوشنبه 5 دی 1384 - 06:12 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| امیر اسلام دوست ] [عمومی , ] [+]